Doprava zadarmo od 65€
Darček ku každej objednávke

Váš nákupný košík je prázdny

cover vyky.sk eshop

Podmienky súťaže

USPORIADATEĽ

Organizátorom všetkých súťaží uverejnených na Facebooku Vyky.sk je spoločnosť Beauty Market, s.r.o. s miestom podnikania Konečná 879/17, 029 44 Rabča, IČO: 53 478 185 , zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo:  76167/L,webová stránka https://www.vyky.sk/.

1. SÚŤAŽ

Súťažou sa na účely týchto Pravidiel rozumie, ak nie je Usporiadateľom oznámené inak, akákoľvek súťaž organizovaná a vyhlásená Usporiadateľom na jeho internetových stránkach https://www.vyky.sk/ (ďalej len „Súťaž“).

Doba trvania súťaže je vždy vymedzená Usporiadateľom v konkrétnom článku, ktorým je Súťaž vyhlásená. Usporiadateľ vždy jasne uvedie deň, ktorým Súťaž končí, a to uvedením dňa, mesiaca a roku. Odpovede možno zasielať najneskôr do polnoci vyhláseného dáta.

 • V prípade, ak budú pre niektorú súťaž na časovej osi Vyky.sk definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto Pravidlá súťaže. 
   
 • V prípade rozporu medzi týmito Pravidlami súťaže a osobnitnými súťažnými podmienkami konkrétnej súťaže majú prednosť osobitné súťažné podmienky. 
   
 • Tieto Pravidlá súťaže sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na Vyky.sk. 
   
 • Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku/udalosti/odkazu na Vyky.sk, v ktorom budú stanovené špecifické podmienky príslušnej súťaže spolu s výhrou. 
   
 • Súťaž je propagačnou súťažou tak, ako je definovaná v § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uvedený zákon sa na ňu nevzťahuje.

2. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťaže sa môže zúčastniť: 

 • každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a súhlasí s podmienkami súťaže.
   
 • tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. 
   
 • Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaží, v prípade ak v špecifických podmienkach nie je uvedené inak. 

3. VÝHRA

 • Výhrami zaradenými do Súťaže sú výhry opísané v Pravidlách súťaže alebo v osobitných súťažných podmienkach súťaže. 
   
 • Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 
   
 • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadné vady a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a užívaním výhry. 

4. ŽREBOVANIE – URČENIE VÝHERCU

 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ktorúkoľvek súťaž zrušiť i bez určenia výhercov a/alebo zmeniť Pravidlá súťaže, to všetko zverejnením na svojej facebookovej a/alebo instragramovej stránke Vyky.sk. 
   
 • Výhercovia súťaže dávajú Organizátorovi zapojením sa do súťaže právo zverejniť ich mená na svojej stránke. 
   
 • Vyžrebovaný bude počet osôb zverejnený v Pravidlách súťaže spomedzi Účastníkov súťaže zaradených do žrebovania, a to spôsobom, že najprv budú vyžrebovaný výhercovia a následne budú vyžrebovaní náhradníci. 
   
 • Za výhercu sa pre účely tejto Súťaže považuje Účastník súťaže zaradený do žrebovania, ktorý bol vyžrebovaný spomedzi všetkých Účastníkov súťaže zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže v zmysle vyššie uvedeného. Výherca, resp. výhercovia, budú urečení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienok určených v rámci súťažného príspevku. 
   
 • V prípade, ak sa pri/po žrebovaní zistí, že vyžrebovaný účastník súťaže nespĺňala podmienky pre zaradenie do žrebovania, v prípade ak jeho nárok na výhru zanikne spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže, nastúpi na jej miesto náhradník. 
   
 • Náhradníci nastupujú na miesto pôvodne vyžrebovaných Účastníkov súťaže zaradených do žrebovania v poradí, v akom boli vyžrebovaní. Jeden Účastník súťaže zaradený do žrebovania môže prostredníctvom súťaže vyhrať len jednu cenu. Výhercovia budú o svojom vyžrebovaní informovaní prostredníctvom výhercovej e-mailovej adresy, cez ktorú sa do Súťaže zapojil.
   
 • Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
   
 • Výherca je povinný poskytnúť údaje pre odovzdanie/doručenie výhry do 5 dní od oboznámenia o výhre. V prípade, ak výherca neposkytne potrebné údaje v určenej lehote a/alebo nebude súhlasiť s týmito Pravidlami súťaže jeho nárok na výhru v zmysle vyššie uvedeného zanikne. 
   
 • Výherca Súťaže zodpovedá za skutočnosť, že výhru riadne zdaní podľa platných právnych predpisov, výhra nie je Organizátorom súťaže zdanená daňou z príjmu, daňou darovacou alebo inou daňou. Organizátor súťaže nenesie akúkoľvek zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti. 

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť či jednostranne zmeniť, či doplniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu s účinnosťou od okamihu zverejnenia nového znenia pravidiel Súťaže.
   
 • Usporiadateľ Súťaže je oprávnený ďalej využívať obsah súťažného príspevku, čo sa týka najmä fotografií, to však iba za predpokladu, že uvedené bolo poskytnuté kvôli účasti Súťažiaceho v Súťaži a v súvislosti so Súťažou.
   
 • Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie či prípadnú stratu výhry pri jej zasielaní výhercovi Súťaže prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb či inak.
   
 • Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy, či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, za rýchlosť technického pripojenia, či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so Súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, alebo s ich dostupnosťou pre Súťažiacich, ani za poškodenie a škodu na zariadení Súťažiacich či ďalších osôb v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, či so získaním podkladov v rámci Súťaže.
   
 • O prípadných námietkach či reklamáciách Súťažiacich v súvislosti so Súťažou rozhoduje Usporiadateľ.
   
 • Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o vylúčení ktoréhokoľvek Súťažiaceho, ktorý porušuje pravidlá Súťaže, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by mohla vylúčením Súťažiacemu prípadne vzniknúť.
   
 • Usporiadateľ je oprávnený ďalej vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého príspevok, ktorým sa do Súťaže zapojil:nezodpovedá zadanej téme Súťaže, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá

  1.  je spôsobilý poškodiť dobré meno, obchodné meno, ochrannú známku Usporiadateľa alebo osôb s Usporiadateľom prepojených v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách a družstvách, v platnom a účinnom znení, či akýchkoľvek iných osôb podieľajúcich sa na organizácii a organizovaní Súťaže;

         2. je v rozpore s týmito Pravidlami

         3. V prípade vylúčenia súťažiaceho je Organizátor oprávnený odstrániť všetky príspevky vylúčeného súťažiaceho z Fan Page, je               oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Fan Page s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže. Organizátor si                 vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaže na Fan Page, najmä vo vzťahu k finálnemu určeniu výhercu alebo výhercov               podľa zadania konkrétnej súťaže v podobe postu na Fan Page, vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o určení                     výhercu alebo výhercov, prípadne o vylúčení osôb zapojených do súťaže.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na Fan Page súťažiaci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami súťaže, prijíma ich a zaväzuje sa s nimi riadiť a bez výhrad s nimi súhlasí a účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaží svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely. 
   
 • Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
   
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. 
   
 • Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Fan Page a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zúčastnením sa súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi Súťaže.

3. Prípadné vyobrazenie výhier nemusí presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

4. Súťaže nie sú nijakým spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.

VYKY
100% Bio 100% Bio S láskou k prírode S láskou k prírode Žiadne toxíny Žiadne toxíny Netestované na zvieratách Netestované na zvieratách Vegánske Vegánske Prírodné ingrediencie Prírodné ingrediencie

Prihláste sa k odberu noviniek

a pošleme vám 10% zľavu na online nákup

10%

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím